duminică, 21 aprilie 2013

Literatura, Desprindere, G.A.S.

III.I. DESPRINDERE

 Gheorghe  Apetroae Sibiu

Îi apăruse în cale nechemată ispita
şi-l prinse în brațele de-nţelesuri…
cum că-n senectute pe irişii gândului
pot petrece-n ne-nceput dorinţele…

…Ea-i pregătea de sfârşit, cântecul:
răsfăţul faustic al nopţii valpurgice!…
Simţul i-l testa, dezvelindu-şi,
câte una, formele, în marş nupţial…,
apoi în oglinda de cristal  îşi  arăta
chipul angelic, buzele cu-n surâs ireal..

…El o privea cu bucuria magului
iubitor de marile taine ale apelor!..
În concert, tot  El, cântând  la pian,
îi  desprinse uşor sufletul de  trup 
şi  i-l plimba ispită, acum altui  El
în loc de cruce, o privea în cuvinte
fulger crisoberil în iureșul de sânge...

…Ea-şi asculta “Aida, Marşul triumfal”…
irişi în cearcăne albastre admirau
peisaje andaluze pe iriși  cuvinte
și nu dovedeau  a culge  anemone
de pe hăul azur astrele albe-roze ,
în scânteieri cinabre-ametiste buchete
de vise stelare, în clarul mileric selen…

A-i regăsi  ispitei  iarăși albastrul,
însăși Ea zidea în El limona dragoste...
își punea multe petale violete în umblet
din El desprinse, cântec de leagăn
în simfonii de Haydn, siderale roze
în iriși neliniști, în simț, libere taine…

sâmbătă, 20 aprilie 2013

Literatura, Prologurile lui Vasile Anton Ieeanu,...G.A.S.


    <Studiile  liminare> ale lui Vasile Anton Ieșeanu

                               Gheorghe Apetroae Sibiu

   Este impresionant interesul domnului Vasile Anton Ieșeanu pentru readucerea într-un prim plan a  personalităților literaturii românești , pe care acesta le relevă competent la rubrica  <studii liminare>, rubrică pe care a deschis-o pe Rețeaua literară. Mă bucură abordarea personalității  poetului ,prozatorului și eseistului Virgil Carianopol, un mare suflet de român, cel care prin construcții poetice de lirică nostalgică neoclasică și tradiționalistă și prin idealurile sale avangardist simbolistice, de negare a clasicismului, ne-a lăsat un adevărat tezaur spiritual de cuvinte, excelând cu cele mai pline de substanță, cuprinse în volumul  < Scară la cer  >  și care marchează apogeul creației sale. Iată un scriitor, pe care Vasile Anton Ieșeanu, observ, încercă să-l scoată din uitare și să-l expună, ca una din personalitățile poetice  perene ale literaturii române.

 Dar tot atât de mult mă încântă și actualizarea memoriei scriitorului Camil Petrescu, o personalitate în mișcarea intelectuală interbelică.  Avându-l ca cel mai bun prieten, pe Mihail Sebastian și  ca model politic și intellectual pe N.D.Cocea și revista acestuia,< Rampa>, Camil Petrescu  va persevera într-un demers exponențial pe tărâmul literaturii interbelice și postbelice românești. Prin genomul său sensibil și laborious literar,  acesta  va  excela  prin poezii înserate în mai multe volume, prin pubilicistică politică și culturală, cronici literare, ediții de ziare și  reviste , o laborioasă dramaturgie: piese și scenarii de teatru  , numeroase traduceri și colaborări la diferite reviste literare. El se va identifica,  pe tărâmul literar, în principal, prin  romanul <Ultima noapte de dragoste, întâia  noapte de război>, roman modern care reușește tratamentul dublei drame, cea personală și cea a camaraderiei, a acelor luptând alături de el, modelul Ștefan Gheorghidiu, dar mai ales prin  <Patul lui Procust>,roman simbolizând lupta , de multeori pierdută, cazul Ladima, pentru ieșirea din mitul tiparelor existențiale procustiene, din cadrele / tipar, numai prin exercițiul uitării… Pe Camil Petrescu trebuie să-l recunoaștem și un mare gânditor. Luându-și licența în Istoria filosofiei și declarându-se discipolul lui  P.P. Negulescu, apoi doctoratul, cu teza  <Modalitatea estetică a teatrului>,filosoful  se va desfășura  pe palierul studiilor neokantiene și fenomenologice, idealismului rațional hegelian, reușind prin tratatul său cu valențe de raționalitate, una dintre cele mai moderne epistemologii  nonmetafizice, după Spinosa,Lessing  și Husserl, asupra  fenomenologiei substanței- câmp , al materiei  conforme și noumenice ~ absolut infinită~ ,continue și discontinue, cu atributul esențial categorial cuantic al mișcării libere și eterne în universalitatea cosmică. De aceea , Camil Petrescu , cum și Virgil Carianopol merită actualizați, iar exercițiul  lui  Vasile Anton Ieșeanu,se pare confrate de breaslă (militară) cu cele două mari personalități ale culturii noastre,  este meritoriu și lăudabil...   Gheorghe Apetroae Sibiu

sâmbătă, 13 aprilie 2013

Literatura, Panteisme, G.A.S.

 
GHEORGHE  APETROAE  –   ANOTIMPUL  MIRACULOASELOR  COMBUSTII  
                                                                     
 
PANTEISME
 
Spre vămi hematice - reci umbre
se-ntrec, unindu-se  prin pini
şi-n raiul luncilor,  străine,
ning  irişi  de  azur - mălini …
 
cu  raze –n  ploi de firi porfire,
seninii ochi  ţi-i  colorezi…
de primăveri, cu-vânţi poeme
cu  înfloriri de  irişi verzi …
 
şi îngeri  blânzi îţi cern mistere
ce cad  în plumburii zăpezi… 
petale- albastre, aripi-gânduri
stelare, zboară-n al tău vers !..
 
cu  taina  trecerii,  fecioare
îşi îmbăiază  nurii trezi -
luminile din  nimbul zării
cu  fulguiri de astre –n bolţi!…
 
sub ploile  roz - albe , crinii 
zâmbind la cer, ecstatici  trec,
să-şi spale  vise- n  spuma  zilei,
să  sângereaze - n   lilieci …
 
Spyrei  în văl,  seduc  forziţii
prin parc  şi-n  rătăciri,  zăpezi
din amorţiri, în flori s-ajungă,
în muguri , treze, se-mplinesc …
 
îşi spală grav privirea -n soare
cu  taina ploilor de  vreri,
purtate-n mări, scoici selenare :
zei,  zâne - azure primăveri !…
 
Gheorghe Apetroae  - Iaşi, 18  aprilie, 1965  

Literatura," În ostroavele Azore" Critică literar-filosofică, G.A.S.


IIIII


VALORI  ALE  ESEISTICII  CONTEMPORANE       III  -
 
Gheorghe Apetroae Sibiu
 
        Am considerat poemul-eseu „În ostroavele Azore”, al scriitorului-filosof Liviu Antonesei, drept unul dintre puţinele scrieri literare contemporane, apărute după anul 1989 în publicistica românească, cu un atât de bogat conţinut filosofic. Este un sublimat gnomic în formă versificată,  care a întrunit, ce-i drept, într-o perioadă de gestaţie, s-ar părea, îndelungată, pe deplin, condiţiile caudine ale apariţiei. Autorul reuşeşte într-un text cu discurs monologic non-socratic, să contracareze marginalizarea spiritului absolut prin promovarea unui idealism obiectiv hegelian, urmare a depresiilor şi refulărilor constante generate de interpretarea dialectică cu  tentă de cvasimaterialitate a cosmicităţii .  Credem că substanţa poemului i-a fost adusă în prim plan scriitorului de experienţa sa în abordarea unicităţii,  contiguului şi disfuncţiilor structural-ontologice în structura estetist-monoteistic- metaforică, cu un stigmat  monologic şi corespondenţe factoriale , chiar şi în socialul monocrom şi monocord, de tip lukacsian.
           Poemul „În ostroavele Azore” este revelator pentru eseistica contemporană şi,nu întâmplător,îl relev un pozitiv, ca un axiologic lavellean, de receptare analitică a poeziei contemporane. Poemul incită la meditaţie şi îngăduie o abordare critică a conţinutului său ideatic, o revelare a misterului din ontologic sub cerul azur al metaforei, fără a se apela la teorii oculte sau personalism:” De la facerea lumii încoace”.., precizează filosoful.
        Experienţa , cu valenţe istoriciste şi progresul înregistrat de ştiinţe au incitat tot mai mult şi au condus la deschideri scientiste în receptarea tot mai conştientă a Universalului din spaţiul fenomenologic transcendental - nihilistic, de tip huserllian şi heideggerean : „ Altfel decât pe insula mea /” şi  la investigarea ontologică într-un fenomenologism eudeic antropo-ricoeurean şi husserlian „Stânci negre şi roşii, dure şi buretoase/”, prin metode epistemologice, revelator creatoare, dar sensibil încifrate ” Cu aerul închis în alveole/”.Interesant!... În context axiologic, s-a realizat interpretarea axială- în episteme – pe limaxul categoriilor de co-existenţialitate : ” Te ţii tare, suflet al meu,/Stabil şi călător în aceeaşi pulsaţie/ Deodată/”,evident dialectic, în frecvente formulări energetist-dinamice antinomice: materie - spirit, obiectiv - subiectiv;  particular - universal; teoretic - pragmatic etc. : ” De la facerea lumii încoace”/, din perspectiva paideică a Eului pur, situat în tangaj cu câmpul universal referenţial temporal în limite perathologice. Liviu Antoneseipermite în metafore ce sublimează discursul, o pronunţată revelare a fenomenelor şi proceselor naturale din Universal, dar şi socio-umane, desigur, perasic-limitative antropo-spaţial  şi antropo-temporal, cu elevaţii la cote axial-epistemologice.
       Se sesizează, în acelaşi timp, succesiunea dinamică a evenimentelor gnosi- fenomenologice în relativitatea Universaliilor: ”Oricum ai privi lucrurile, aici / Este şi altcum, nu doar altunde/”. Se relevă relativitatea în monada absolută leibniziană  din existential, identificarea, ciclicitatea, în devenirea cosmică a lumii universale de tip cuantic ondulatoriu: ” Aici , totul e după alte ritmuri,/ Iar soarele umblă după calculele Sale secrete/”.  -  Bine spus!.
     În acest mod, Liviu Antonesei permite restructurarea şi reorientarea discursului filosofic în spaţiul topologic universal, al înşiruirii monotone ne-definite şi ne-finite în spaţialul temporal: ” Doar ceea ce e închis în timpul meu/ Rămâne la fel, oriunde m-aş preumbla/“, sau  “/Era fără vârstă/”.
        În registrul al doilea, al tautologicului, s-a realizat evidenţa dezalienării social-spirituale marcuseene, cu dinamică în stratificaţia gnosic- volitivă schopenhauereană, în paralel cu amendările de bază biologic-umane, mecanicismul structurilor existenţiale cu inflamări apofantice sociorevolute, de tip leibnizean şi blagean, s-a conştientizat şi s-a orientat subiectul cunoscător spre epistemologiile fenomenologico - noumenologice  husserliene ale onticului metafizic: ” Din  lateral, un vânt cald/ Conspiră cu gândurile mele”. S-a pus în evidenţă transcendentul lăuntric- metaphisic, eul personal hyperbolizat, dar şi  universalizat, fără a-l personaliza şi Universalul, fără a-l universaliza în schema şi la dimensiunile sale icognoscibile preremptorii: ” E închisă în mine/ Ca într-un sarcofag/ Care încă respiră/”. Pentru argumentarea logică a unor răspunsuri riguroase, dintr-o gestaţie gnomică, pretinse a fi mai apropiate de adevărul aletheic, al Universaliilor, de genomul primat cvasimineral al genezei:  ” Un fel de aer străveziu ce depăşeşte/ Şi încăpăţinarea aspră a pietrei./”. Se receptează ,în ansamblul textelor, cromele policorde ale metaphisicului, ­începînd cu teoriile cosmologice sofiste şi ajungând, prin Platon, Aristotel, Descartes, Kant şi Hegel, la neopozitivismul Şcolii- scientiste- de la Viena, sociologismul neo-comptean al Şcolii de la Frankfurt şi la neo-raţionalismul critic al lui Karl Popper. 
   Poemul relevă şi existenţa unor concepte filosofice care încearcă o înţelegere cosmică a unei lumi proprii  filosofului – poet, cu valenţe egocentriste, fără universalizare, nemetafizice şi neprovidente, cu conştienţa finitudinii, pe limaxul existenţial al unei lumi alienate şi angoasate, cu referenţialul contiguului metafizic:  ” A plecat agale/ Cu soarele bătându-I în ochi,/ Lăsând în urmă un şchiopătat  uşor/ Şi o mare singurătate în care se regăsea/ Numai foşnetul Oceanului/.”

   Pentru un demers al reuşitei livreşti, Liviu Antonesei  se va aliena şi el , desigur, în texte şi-şi va travesti eul metafizic, până la monismul hobesean,  într-un corpus monadic leibnizean – axialitatea armonică absolută, diferenţial-divină  a bărbatului complet, generându-l mereu prin maximizarea rezultatului din ecuaţia dintre raporturile experienţă - pură intuiţie, de tip bergsonean, georgesberkeleyan şi humean, şi prin minimizarea determinanţilor alienării şi anxietăţii, cu variabile non-aleatoare, de natură psiho-claustrofobică: „ Bărbatul care demonta duşurile/De pe Praia da Vitoria/”. Se reuşeşte o surprindere refexivă a relativităţii  sale temporal-metafizice antropo-ontice : ”Nu era bătrân , nici tânăr nu era,/ Nu era nici măcar între două vârste/”, pentru  a se identifica : „ Cu părul alb şi sârmos/Şi faţa smeadă întinsă/Ca pielea de pe tobă,” şi pentru a evidenţia limitele semnificantului ontologic uman  în planul limitativ - spaţial şi temporal al antropismului, cu referenţial evolutiv istoric şi divagaţii existenţiale-temporal spaţiale, din păcate, comensurabile perathologic.
              În altă ordine de idei, poemul-eseu „În ostroavele Azore " se poate încadra, prin conţinut, între scrierile filosofice autentice cu un fond ideatic însemnat, ale căror tematici propun maximizări receptive şi reflexive cognoscibilului, o încercare de descifrare  a Universalului , prin disociere, până la etajele psihismului freudean - reyan, prin Piaget, cu reverberaţii psihanalitice ,pâna la accesul tulburărilor logico-lingvistice şi apoi conjunse genomic, după propria schemă a filosofului, în construcţia moleculară şi atomar- cuantică  a cosmicului, într-un sistem de interpretare dual - culisabil în
dublul sens semantic. Sensul umbrei este psiho-revelatoriu , la filosoful-poet, chiar  şi pentru însăşi personalitatea lui Liviu Antonesei, magnific în structura sa livrescă, dar nu lipsit de modestie, aici:  ”În urmă,  o umbră uriaşă-/ Fiecare umbreşte după puterile sale/”şi care îl ajută să privească  cu seninătate apofantică  finitudinea existenţială: ”Sezonul  se încheie, bucuria/Îmi sporeşte cu fiecare clipă/”.
      Se dă posibilitatea celor interesaţi de demersul său filosofic, aici, în structuri poetice, să investigheze primordialitatea laturilor Unicului,  atât în plan material, cât şi spiritual, monoteistic, personalizat, precum şi în temporalitate, într-un context analitic disociativ, pentru a înţelege rolul antinomiilor categoriale, materiale şi logico- spirituale, adică a celor două fundamente ale ontologicului, în putinţa evitării sacrilegiilor oricărui naufragiu bio-existenţial, de tip sacrificial-sacerdotal: ”Un om cu aripi de pânză spre capătul golfului: / Sparge apa şi aerul într-o mişcare lunecoasă/Precum pata  de ulei de măslin pe masă,/ Pe masa din cealaltă insulă,/Ostrovul meu dintâi/”. Se satisface, astfel, dorinţa cunoaşterii prin determinări introspective a esenţelor fenomenologice transcendental-­lăuntrice, extrapolate din esse prin circumspecţia formalismului pe baza antitezelor, vectorilor dubli, cu aceleaşi coordonate, care pot asigura evidenţierea axiomatică-asimptotică a Universalului în telescopie duală. Prin acest raţionament, poetul ne asigură,  încă de la primele versuri ale acestui reuşit poem, de coexistenţa sistemică a celor două entităţi categoriale monadice „corpul material” şi „corpul spiritual”, în „trupul unic”, aşa cum le sesiza cândva şi Nicolae Prelipceanu, în poemul său , la fel de reuşit, „Degetul de gheaţă”, prin acţiunea sa de înglobare monolitică a celui de al doilea entiv în primul  şi a primului indicativ în cel de al doilea”, de transgresare temporală facilă ,ritmică, dintr-un spaţiu într-altul, într-un cadru contiguu culisabil atemporal a monadei unice - absolute,  leibnizeiene:”/... /Stabil şi călător în aceeaşi pulsaţie/ Deodată/”,  „ sau „ Pe masa din cealaltă insulă, Ostrovul  meu dintâi./, într-un veritabil sistem telescopic dual- universal ....
          Cu  o prezentare sinceră şi nedeterminată,  Gheorghe Apetroae Sibiu.